หน้าหลัก    แนะนำหน่วยงาน    บุคลากร    ข่าวสาร UBi    ติดต่อสอบถาม UBi    300 อาชีพอิสระ
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน

Posted on 21 มีนาคม 2559


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-6606