หน้าหลัก    แนะนำหน่วยงาน    บุคลากร    ข่าวสาร UBi    ติดต่อสอบถาม UBi    300 อาชีพอิสระ
รายการข่าวทั้งหมด
   เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP
   วันที่ 29-31 ตุลาคม 2553 ประชุมเครือข่ายหน่วยบ่มพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5-2553 ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
   วันที่ 24 พฤจิกายน 2553 ร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสรรค์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จ.เชียงใหม่
   วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน
   วันที่12-15 ธันวาคม 2553 ประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-6606